Expertos en Adopción

A Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, respecto da adopción nacional e internacional, introduce a esixencia do requisito de idoneidade dos adoptantes, que debe ser apreciado pola entidade pública, e regula meritoriamente a adopción internacional.

A adopción na nosa lexislación esta pensada para proporcionar unha familia a nenos ou nenas que carecen dela. É unha medida de protección á infancia que se estableceu para garantir o dereito que todos os nenos teñen: crecer nunha familia.

Con todo, incorporar un neno a unha familia mediante a adopción leva moitas satisfaccións, pero tamén certas dificultades, especialmente nos casos de adopción de menores con necesidades especiais. Constitúe un longo proceso no que se atravesan diferentes momentos: formulación sobre a posibilidade de adoptar, solicitar e recibir información, formular o ofrecemento, prepararse e recibir formación sobre a adopción, obter a declaración de idoneidade, permanecer á espera de asignación do neno/a, o encontro co menor, a adaptación inicial do neno/a e a súa posterior integración e desenvolvemento na familia…Cada un destes momentos vén acompañado de certas dúbidas, temores e dificultades que poden ocasionar unha fonte importante de malestar ou tensión ás persoas que desexan adoptar.

 A preparación e formación das familias que desexan ter un fillo a través da adopción, é un proceso fundamental e necesario que vai permitirlles confrontar as súas motivacións e expectativas fronte a este desexo.

O noso equipo de Padilla Centro de Psicología, conta con profesionais no ámbito da clínica e da mediación. O obxectivo fundamental é preparar aos adoptantes para facer fronte aos retos da adopción (a chegada e os primeiros momentos, a comunicación sobre adopción, claves para entender algunhas condutas difíciles e para responder adecuadamente ante elas, características das adopcións de nenos maiores ou grupos de irmáns, etc.).

Atendemos tipicamente tres tipos de demandas:

  • Adaptación psicolóxica do neno/á a súa nova familia. Posibles problemas de adaptación familiar, escolar e social, dificultades no establecemento de vínculos afectivos (apego), trastornos emocionais, problemas da alimentación, trastornos de conduta (desobediencia, negativismo, agresividade…), trastornos da linguaxe, etc. Nestes casos, a intervención precoz é fundamental para procurar o bo axuste familiar.
  • Asesoramento ante determinadas situacións ou problemas (por exemplo, en relación con pautas educativas).
  • Traballo terapéutico sobre o sistema familiar, co obxectivo de avanzar no vínculo e a creación dunha base segura.