Slide background

Departamento de Psicoloxía Social

Familia e infancia, Mediación familiar e Terceira idade

Psicoloxía Social

A Psicoloxía Social céntrase en analizar e actuar sobre os problemas das interaccións persoais nos seus diversos contextos sociais.

Utiliza procedementos e instrumentos para avaliar e intervir sobre procesos sociais complexos e dinámicos que aborden non só o compoñente individual e/ou grupal senón tamén as estruturas sociais, políticas, económicas, etc.,

Este novo ámbito busca mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas, dirixindo os seus esforzos cara a enfoques que buscan o desenvolvemento en persoas, grupos e comunidades das necesarias habilidades e competencias para analizar mellor a súa realidade social e buscar as solucións máis adecuadas.

CATÁLOGO DE SERVIZOS

 

  1. Avaliación

  2. Diagnóstico

  3. Intervención

  4. Seguimento

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Avaliación e intervención, para a adquisición e o desenvolvemento de habilidades, de coidado e educación dos fillos.

Avaliación e Intervención, para a mellora das relacións persoais do grupo familiar (parella, pais-fillos).

Programas de Habilidades parentais

Propiciamos solucións negociadas aos conflitos xurídicos, a través dunha intervención mediadora que contribúa a paliar e previr o dano emocional, social presentando unha alternativa á vía legal, onde os implicados teñen un papel predominante.

  • Mediación familiar
  • Mediación civil
  • Mediación educativa
  • Mediación intercultural

Avaliación psicolóxica da deterioración e/ou psicopatoloxías asociadas.

Terapia de apoio.

Intervención coas persoas maiores e a contorna familiar ou de convivencia.

Fomento da independencia, e autonomía do individuo, e da súa participación na vida social.