Slide background

Departamento de Psicoloxía Educativa

Desenvolvemento infantil e altas capacidades

Psicoloxía Educativa

Coa nosa experiencia dentro da Psicoloxía e a Educación, realizamos o traballo a partir dunha análise psicolóxica e pedagóxica de cada neno co obxecto de desenvolver un Programa individualizado, adaptado ás súas necesidades, á súa idade e a súa personalidade de face a proporcionarlle o apoio específico ás súas dificultades.

Os programas de intervención psicoeducativa que desenvolvemos están dirixidos non só a nenos con Trastornos ou dificultades de aprendizaxe, senón tamén aos nenos que necesiten mellorar o seu rendemento no estudo, aprendendo e desenvolvendo as "estratexias" que lle facilitarán a súa aprendizaxe escolar.

Non se debe ensinar desde o que un sabe, se non desde o que o outro descoñece.

CATÁLOGO DE SERVIZOS

 1. Programas de interveción psicoeducativos

  Dificultades de aprendizaxe

  Desenvolvemento de estratexias para o aprendizaxe

  • Falta dede atención e/ ou concentración
  • Trastornos da regulación e comporta mentais (ex: TDAH)
  • Atraso evolutivo.
  • Alteracións do desenvolvemento cognitivo
  • Incapacidade para cumprir un horario de estudo continuado ou que interrompen o seu traballo frecuentemente porque aguantan moi pouco tempo estudando.
  • Estancamento e desorientación na súa situación escolar. Sofren situacións complexas ás que xa non saben pór solucións adecuadas.
  • Baixa autoestima ou infravaloración e inseguridade persoal. Dadas as súas experiencias negativas continuadas chegan a exporse que non serven para estudar.
  • Dificultades en materias concretas, por falta de comprensión ou base. Non entenden as explicacións que teñen nos seus Centros e iso provócalles perder o ritmo da materia.
  • Falta de autonomía, necesidade de supervisión continuada. Algúns necesitan que un adulto revise e controle constantemente o seu traballo para o seu aproveitamento.
  • Dificultades de comprensión lectora e expresión escrita.
  • Desmotivación na aprendizaxe escolar.
  • Dificultades para o razoamento lóxico-matemático.
  • Outras dificultades.
  • Adestramento neuropsicolóxico da atención e as funcións executivas.
  • Estratexias de estimulación cognitiva.
  • Estimulación da atención sostida, selectiva, dividida e excluínte.
  • Desenvolvemento da capacidade para clasificar información e flexibilidade mental
  • Estimulación da capacidade para inhibir condutas, control da impulsividade.
  • Estimulación da memoria de traballo, memoria espacial e sensorial
  • Estimulación do pensamento lóxico, capacidade de anticipación e rapidez perceptiva.
  • Adestramento en cálculo mental.
  • Estimulación da memoria a curto prazo non verbal e desenvolvemento da capacidade visoperceptiva e visomotora.
  • Desenvolvemento do pensamento secuencial e orientación espacial.
  • Técnicas de estudo.
  • Desenvolvemento da Creatividade.
  • ….

 2. Nenos con necesidades educativas especiais: TDAH, Déficit atención, Trastorno de aprendizaxe non verbal, Dislexia.

  O Programa de Atención Temperá engloba ao conxunto de intervencións dirixidas tanto, á poboación infantil con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen o risco de padecelos, como ás súas familias.

  Temos como obxectivo dar resposta no menor prazo posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presenten estes nenos ao estar demostrado que existe un mellor prognóstico na súa evolución canto máis temperá é a idade en que se aborda a súa atención terapéutica directa e proporciónase información, asesoramento e apoio á familia.

  O Programa implica unha atención individualizada, de carácter preventivo, global e interdisciplinar que está orientada a atención directa aos menores. Supón a realización de tratamentos especializados de estimulación cognitiva, e psicoterapia que o neno precise e a atención directa á familia, proporcionando a esta información, asesoramento e apoio.

  • Orientación, información y asesoramiento de consultas sobre primera infancia.
  • Diagnóstico y tratamiento interdisciplinario.
  • Atención terapéutica interdisciplinaria.
  • Atención a N.E.A.E.
  • Coordinación con los servicios sanitarios, educativos y sociales de la zona de actuación.

 3. Altas capacidades intelectuais
  • Identificación Temperá
  • Avaliación integral
  • Programas individualizados de enriquecemento extracurricular

 4. Informes Psicodiagnósticos para Centros Escolares

  Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Específicas de Apoio Educativo

 5. Apoio e Reforzo escolar

  Técnicas de estudo Asesoramento educativo a pais

 6. Orientación universitaria

  Orientación Académica e Laboral

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

 No noso Centro ofrecemos un servizo especializado de Desenvolvemento infantil que leva a cabo coa finalidade de favorecer o óptimo desenvolvemento do neno, pretendendo limitar, e no seu caso, eliminar os efectos dunha alteración ou deficiencia no seu desenvolvemento.

 O Programa de Atención Temperá engloba ao conxunto de intervencións dirixidas tanto, á poboación infantil con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen o risco de padecelos, como ás súas familias.

 Temos como obxectivo dar resposta no menor prazo posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presenten estes nenos ao estar demostrado que existe un mellor prognóstico na súa evolución canto máis temperá é a idade en que se aborda a súa atención terapéutica directa e proporciónase información, asesoramento e apoio á familia.

 Realizamos un tratamento global, grazas á estreita coordinación entre os profesionais especializados que configuran o noso equipo.

 O Programa implica unha atención individualizada, de carácter preventivo, global e interdisciplinar que está orientada a atención directa aos menores. Supón a realización de tratamentos especializados de estimulación cognitiva, logopedia, e psicoterapia que o neno precise e a atención directa á familia, proporcionando a esta información, asesoramento e apoio.

Falouse moito sobre o por que os nenos superdotados teñen que recibir unha educación especial. Algúns opinan que é necesario ter en conta a súa educación porque constitúen unha gran posibilidade de mellorar o mundo en que vivimos, outros porque se non teñen unha adecuada educación terán problemas de motivación escolar, baixo rendemento e trastornos emocionais. Nós que un escolar con alta capacidade intelectual non debería ser un problema educativo. Con todo, do mesmo xeito que pode ocorrer cos escolares con TDAH, unha atención inadecuada pode convertelo nun problema, tanto a nivel de fracaso persoal e académico, como desde o punto de vista non ser capaces de desenvolver toda a súa potencialidade como acode e como alumno.

Compartimos a idea de que os nenos con altas capacidades intelectuais deben recibir unha adecuada educación porque aprenden de forma diferente e máis rápida que outros nenos e se se lles nega a educación que necesitan non terán a oportunidade de desenvolverse de forma óptima, que é o que en definitiva a educación persegue.

 

Actividades

 • Identificación
 • Avaliación e Informes
 • Seguimento
 • Asesoramento e colaboración con Institucións e Centros Educativos
 • Formación de profesionais
 • Programas específicos para superdotados
 • Accións dirixidas a enriquecer a resposta e a atención educativa ao alumnado de NEAE derivadas de altas capacidades intelectuais.

 

Programas de enriquecemento extracurricular

Os nosos programas desenvólvense como actividades complementarias á formación regulada, levadas a cabo fose do horario escolar, que proporcionan oportunidades de aprendizaxe enriquecida ao alumnado de altas capacidades, utilizando para iso múltiples e variadas alternativas metodolóxicas acordes aos intereses e necesidades destes alumnos.

Ofrecemos aos nosos alumnos un Programa de enriquecemento cognitivo, creativo e emocional no que se inclúen tarefas, actividades e problemas cuxa solución esixe o desenvolvemento de habilidades socio-cognitivas como: habilidades sociais, autoestima, razoamento, creatividade, toma de decisións, traballo cooperativo...

Obxetivos dos programas:

 • Conseguir o desenvolvemento integral das capacidades persoais do alumno.
 • Proporcionar contextos de aprendizaxe enriquecidos e propiciar unha actitude de aprendizaxe autónoma.
 • Desenvolver o pensamento diverxente.
 • Fortalecer as habilidades sociais para mellorar a calidade nas relacións cos demais e favorece o crecemento persoal.
 • Colaborar e asesorar aos centros educativos e ás familias.

Destinatarios:

Alumnos identificados desde os Equipos de Orientación Educativa e Psicopedagóxica e/ou Departamentos de Orientación de Educación, con altas capacidades intelectuais, pertencentes ás etapas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria.

Metodoloxía:

Aberta ás opinións e ideas dos nenos, participativa e cooperativa; buscamos manter ou recuperar a motivación do neno superdotado e/ou de AACCII e darlle un impulso que o colexio non lle achega. Combinando fichas, dramatizacións, debates, traballos de investigación (individuais e en grupo), inventos, manualidades.

Temporalización:

Os Talleres realízanse en horario de tarde, cunha periodicidade semanal e cunha hora de duración cada sesión.

Recursos personais:

Para a posta en práctica dos programas cóntase cos seguintes recursos persoais:

Equipo de Orientación Educativa e Psicopedagóxica Específico de Altas Capacidades; profesorado-colaborador e expertos que participan nas distintas actividades específicas.

Equipo docente, integrado por profesionais de contrastado prestixio e experiencia en diferentes ámbitos e que conta cun marcado carácter interdisciplinar.

Recursos materiais:

Para a posta en práctica dos programas cóntase cos seguintes recursos materiais:

Aula ordinaria, aula de informática, biblioteca, etc.

Cada programa está integrado por talleres de enriquecemento cognitivo e emocional, aplicación de habilidades sociais, materias de interese dos alumnos (astronomía, física, química,...)